@sarah_novio
sarah_novio

@sarah_novio

https://www.tiktok.com/@sarah_novio

content creator | makeup artist ✨ @sarah_novio

Holy Grail

fine hair

wavy hair

Eye Color

combo skin

scorpio

Holy Grail

fine hair

wavy hair